Pozastavení exekucí (Lex Covid) trvá jen do 30. června 2020Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (Lex Covid Justice) byl ve Sbírce vyhlášen v pátek 24. dubna. Tentýž den vstoupil v účinnost, avšak končí ke dni 30.6.2020. Na co si dát pozor a jaké změny přinese?VERONIKA HEJNA

Zákona některých opatřeních ke zmírnéní dopadů epidemie koronaviru SARS COV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (Lex Covid Justice) byl ve Sbírce vyhlášen v pátek 24. dubna. Tentýž den vstoupil v účinnost. Jaké změny pro dlužníky přináší v oblasti insolvenčních řízení a exekucí?

Změny v insolvencich

Nejvýznamnějšími změnami v rámci insolvenčních řízení je pozastavení možnosti podat věřitelský insolvenční návrh a dočasné moratorium. K insolvenčriím návrhům podaným od účinnosti lex covid až do 31. srpna 2020 se nebude přihlížet. Do téhož data může podnikající dlužník, který nebyl v úpadku k datu 12. března 2020, podat u insolvenčního soudu návrh na dočasné mimořádné moratorium. Tato opatření mají pomoci dlužníkům přečkat tu nejhorší dobu, po 31. srpnu již může věřitel insolvenční návrh podat_

Pokud došlo vlivem koronaviru ke změně majetkových poměrů dlužníka v oddlužení, který plní splátkový kalendář, může soud jej soud osvobodit od placení pohledávek i pro případ, že je hodnota plněnínezajištěným věřitelům nižší než zákonem stanovené nebo s věřiteli ujednané procento uspokojení.

„Zrušením hranice 30 procent u starých oddlužení věřitelé zcela nečekané ztratí jistotu, že se v budoucnu dočkají splacení dluhu v takové míře, s níž doposud právem počítali. Opatření by se nicméně mělo týkat pouze osob, které se skutečné dostaly do problémů kvůli pandemie uvedl k tomu prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk.

Pozastavení exekuci prodejem nemovitosti a movitých věcí

Až do 30. června 2020 bude pozastaveno prováděni exekuci prodejem movitých věcí v. mobiliární exekuce). Stejně tak lex covid pozastavil do téhož data exekuci prodejem nemovitosti, má-li dlužník v této nemovitosti hlášen trvalý pobyt Výjimkou jsou v obou případech pohledávky vymáhané pro zaplaceni výživného nebo škody způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslným trestným činem.

V občanském soudním řádu byla hranice výše pohledávek, pro které je možné vydat exekuční příkaz prodejem nemovitosti, navýšena ze 30 tisíc na 100 tisíc korun. „ Vzhledem k tomu, že dražba nemovitosti je vždy až poslednímzpůsobem výkonu exekuce, když mírnější postupy selhaly, by tak věřitelé ztratili jakoukoliv šanci na splacení těchto dluhů, ‚ upozorňuje Pavel Sta něk.

Dlužnci mohou vybrat vyšší částku z obstavených bankovních účtů

Podle schváleného textu lex covid bude možné od účinnosti zákona do 31. prosince 2020 jednorázové vybrat z bankovního účtu, který je obstaven, vyšší částku. Oproti původnímu dvojnásobku životního minima (7 720 korun) půjde dočasné o čtyřnásobek životního minima, tedy částku 15 440 korun. Důvodem je podle předkladatelky návrhu Kateřiny Valachové (ČSSD) skutečnost že srážky již proběhly ze mzdy. Díky jednorázové- výplatě čtyřnásobku životního minima tak budou lidé schopni hradit náklady na své živobytí.